Sapņu tulks

Simboli sapņosPalete

Bez krāsām − nelaime.

Ar krāsām − laime.

- Senču sapņu tulks

Palete ar krāsām– laime.
Palete bez krāsām– nelaime.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks