Lietošanas noteikumi

SapņuGuru ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas sociālais tīkls, kura darbību organizē un koordinē SIA „WEB GURU”.

SapņuGuru lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.

SapņuGuru ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portāla SapnuGuru.lv.

Portāla SapnuGuru.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla SapnuGuru.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

Lai kļūtu par portāla SapnuGuru.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portāla noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla SapnuGuru.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram portāla SapnuGuru.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Katrā portāla SapnuGuru.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portāla SapnuGuru.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla SapnuGuru.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, SapnuGuru.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

Katram reģistrētajam portālā SapnuGuru.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

Portāla SapnuGuru.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla SapnuGuru.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.

Komerciāla rakstura aktivitātes portāla SapnuGuru.lv ir atļautas tikai ar SapņuGuru saskaņojumu.

Sapņu Guru ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju sociālā tīklam pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Katrs portāla SapnuGuru.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portāla vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portāla SapnuGuru.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

  1. informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  2. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  3. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  4. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  5. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  6. informāciju, kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  7. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt SapnuGuru.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, SapnuGuru.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

Jebkurā gadījumā SapnuGuru.lv nenes nekādu atbildību par portālā SapnuGuru.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat SapnuGuru.lv nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no SapnuGuru.lv. Bez tam SapnuGuru.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla SapnuGuru.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Portāla SapnuGuru.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu SapnuGuru.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret SapnuGuru.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

Ja portāla SapnuGuru.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja sociālā tīklam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no sociālā tīkla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāta portāla abonēšanas maksa.

SapnuGuru.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla SapnuGuru.lv lietotājus par dažāda veida ar sociālo tīklu saistītām aktualitātēm.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu SapnuGuru.lv pieder tikai un vienīgi „WEB GURU”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SapnuGuru.lv.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas ar portāla SapnuGuru.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Distances līgums

Saskaņā ar šiem noteikumiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WEB GURU”, Reģ.nr. 40103367390 nodrošina informācijas pakalpojumus portālā SapnuGuru.lv.


Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, portāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar abonēšanas pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus, apmaksai izvēloties vienu no pakalpojuma apmaksas veidiem.


Uz visiem portālā piedāvātajiem informācijas pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē portāla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.


Šie noteikumi uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas pakalpojuma distances līguma noteikumiem.


Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar portāla lietošanas noteikumiem un šādā redakcijā stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma pirkšanas brīdī noteiktais darbības termiņš.

Privātums

Visi portālā SapnuGuru.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.


Kļūstot par reģistrēto portāla SapnuGuru.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.


Katrs reģistrētais portāla SapnuGuru.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla SapnuGuru.lv reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no SapnuGuru.lv.